Advertise Here !
Samsung သည္ ၄င္းတိုု႔၏ Company ကိုု ပုုိမိုု ေအာင္ၿမင္ၿပီး၊ လူအမ်ားကိုု စြဲေဆာင္ႏိုုင္ေစရန္အတြက္ ယခုုႏွစ္ အစတြင္ပင္ အသြင္အၿပင္၊ Specification တိုု႔ ပိုုမိုု ေကာင္းမြန္ ၿမင့္မားေသာGalaxy S7 ႏွင့္ S7 Edge အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးကိုု ထုုတ္လုုပ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ Android ဖုန္းေတြမွာေတာ့ ဒီ ဖုန္း၂ မ်ိဳးဟာ ေပၚျပဳလာ အျဖစ္ဆုံးနဲ့ လူတကာ စိတ္ဝင္စားတဲ့ဖုန္းေတြပါပဲ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလဲ စတင္ေရာင္းခ်ေနျပီျဖစ္တဲ့ ဒီ Galaxy S7 ဖုန္းေတြကို ဝယ္ကိုင္ထားတဲ့သူေတြအတြက္ Android ဖုန္းေတြမွာ ျဖစ္တက္တဲ့ ျပသနာ ေတြ နဲ့ ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္း ေတြကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။ ဖုန္းတိုင္း မျဖစ္တက္ေပမဲ့ ျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္ဘာသာကို ေျဖရွင္းလို့ရေအာင္ တင္ဆက္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
(1) Problem – “Warning, Camera Failed” Error
အခိ်ဳ႕ User ေတြမွာပဲၾကံဳရတဲ့ Error တစ္ခုုပါ။အသံုုးၿပဳသူမ်ားအေနၿဖင့္ Camera ကိုုဖြင့္လိုုက္ေသာ္လည္း Screen မွာအမဲေရာင္မွတက္မလာေတာ့ပဲခဏအၾကာတြင္ “Warning, Camera Failed”ဟုုဆိုုေသာ Message Box ၾကီးေပၚလာကာပံုုမွန္ Screen ကိုုၿပန္ေရာက္သြားကာCamera ကိုုအသံုုးမၿပဳႏိုုင္သည့္ Error ၿဖစ္ပါသည္။
Galaxy-S7-Edge-Camera-Failed-Error-Fix
ေၿဖရွင္းနည္း –
၄င္းၿပႆာနာကိုုအလြယ္တကူေၿဖရွင္းႏုုိင္ရန္အတြက္ Smart Stay feature ကိုုပိတ္ရမွာၿဖစ္ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ Smart Stay သည္၄င္း Feature ကိုုေကာင္းစြာအလုုပ္လုုပ္ႏုုိင္ရန္အတြက္Rear Camera ကိုုအသံုုးၿပဳရတာေၾကာင့္၊တကယ္တန္းဓာတ္ပံုုရိုုက္ရန္အတြက္ Camera ဖြင့္ေသာအခါတြင္ယခုုကဲ့သုုိ႔ Error တက္ၿဖင္းၿဖစ္ပါသည္။ထိုု႔ေၾကာင့္ Setting > Display အတြင္းသုုိ႔ဝင္ကာ Smart Stay ကိုုပိတ္လုုိက္ပါ။

(2) Problem – Micro SD Card Error

Samsung သည္၄င္းတိုု႔ပရိသတ္မ်ား၏ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားေၾကာင့္၊ expandable SD card Slot Feature ကိုုၿပန္လည္ထည့္သြင္းအသံုုးၿပဳလာတာပဲၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Feature ေၾကာင့္Screen ေပၚတြင္ Popups Error မ်ား အဆက္မၿပတ္ေပၚလာၿခင္း ၿဖစ္ေစႏုုိင္သည့္အၿပင္ ၊ ဖုုန္းကိုုsleep mode မွ ၿပန္ဖြင့္ ရာတြင္လည္း ေႏွးေကြးေစလာႏုုိင္ပါသည္။
ေၿဖရွင္းနည္း –
Popups မ်ားအဆက္မၿပတ္တက္ေသာ Error သည္ Hardware မွၿဖစ္ေသာၿပႆနာဟုုယူဆရေသာ Error တစ္ခုုပါ။ထိုု႔ေၾကာင့္အေကာင္းဆံုုးေၿဖရွင္းနည္းကေတာ့အၿခား sdCard တစ္ခုုကိုုေၿပာင္းလဲအသံုုးၿပဳၿခင္းပဲၿဖစ္ၿပီး၊အခ်ိ႕ဳ႕အသံုုးၿပဳသူမ်ားကေတာ့လက္ရွိ sdCard ကိုု Format ၿပဳလုုပ္လုုိက္ၿခင္းၿဖင့္၄င္း Error ကိုုေၿဖရွင္းၿပီးသားၿဖစ္သြားပါသည္။ ဖုုန္းဖြင့္ရာတြင္ ေႏွးေကြး ေစ သည့္ ၿပႆနာအတြက္ Samsung မွ Software Update တစ္ခုုကိုု ထုတ္ေပးၿပီးသားၿဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ၄င္း ၿပႆနာကိုု ၾကံဳေတြ႕ရၿပီဆိုုပါက မိမိ ဖုုန္း၏ Software Version ကိုု Update လုုပ္ၿခင္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းႏုုိင္ပါသည္။
(3) Problem – Button မ်ားႏွင့္ capacities keys မ်ား အလုုပ္မလုုပ္ၿခင္း
ဖုုန္းမွ Power Button၊ Volume Down Key စသည္ button မ်ားတစ္ခါတရံတြင္ရုုတ္တရတ္အလုုပ္မလုုပ္သည့္ၿပႆနာကိုုအခ်ိဳ႕ဖုုန္းအသံုုးၿပဳသူမ်ားအေနၿဖင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ထိုု႔ၿပင္အခ်ိဳ႕ဖုုန္းမ်ားတြင္လည္း Home Button အလုုပ္မလုုပ္သည့္ Error လည္းၿဖစ္တတ္ပါသည္။
ေၿဖရွင္းနည္း –
အေပၚမွေဖာ္ၿပထားေသာ Error ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးၿဖစ္ေနပါက၊ဖုုန္းကိုု Safe Mode သုုိ႔ေၿပာင္းလဲကာ Restart ၿပဳလုုပ္လုုိ္က္ပါ။ထုုိသုုိ႔ၿပဳလုုပ္ေသာ္လည္းမေကာင္းေသးပါက၊၄င္း Error မတက္ခင္က Install ၿပဳလုုပ္ထားသည့္ Application ကိုု Uninstall ၿပဳလုုပ္ကာၿပန္သြင္းၾကည့္သင့္ပါသည္။Power Button ႏွင့္ Volume down Button ကိုုဖိထားကာဖုုန္းကိုု restart ၿပဳလုုပ္ၿခင္းၿဖင့္လည္းေၿဖရွင္းႏုုိင္ပါသည္။၄င္းအေၿခအေနသည္အထက္မွေဖာ္ၿပခဲ့သည့္ Power Button ႏွင့္ Volume Down Button တိုု႔အလုုပ္မလုုပ္သည့္အခိ်န္တြင္ေတာင္အသံုုးၿပဳႏုုိင္သည့္နည္းလမ္းပဲၿဖစ္ပါသည္။Home Key အလုုပ္မလုုပ္သည့္ၿပႆနာကေတာ့ Car Mode On ထားေသာေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ထိုု႔ေၾကာင့္ Setting ထဲကေနဝင္ျပီးေတာ့ Car Mode feature ကိုုပိတ္လုုိက္ၿခင္းၿဖင့္၄င္းၿပႆနာကိုုေၿဖရွင္းႏုုိင္ပါသည္။
(4) Problem – Distorted Audio and “moisture detected” Alert
Galaxy S7 ႏွင့္ S7 Edge ဖုုန္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုုလံုုးသည္ ဖုုန္ ႏွင့္ ေရဒဏ္ ခံႏုုိင္မႈႏႈန္း IP68 ထိရွိထားေသာ ဖုုန္းအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ S7 Series သည္ 1.5 မီတာရွိေသာ ေရအနက္တြင္ မိနစ္ ၃၀ အထိ ေရစိမ္ခံႏုုိင္သည့္ ဖုုန္းတစ္ခုုၿဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထိုုသိုု႔ေရထဲမွာသုံးျပီးသည့္အခါ အားသြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အားမဝင္ပဲ “moisture detected” ဆိုုသည့္ Alert ေပၚလာၿခင္း စသည့္ Error မ်ား ၿဖစ္လာတတ္ပါသည္။
ေၿဖရွင္းနည္း –
၄င္း Error ႏွစ္ခုုစလံုုးသည္ေရစိုုထားေသာဖုုန္းကိုုအေၿခာက္ခံလုုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ၿပန္လာေကာင္းမြန္သြားေသာ Error မ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ေရစိုေနပါက ဖုန္းအားသြင္းရာတြင္ ျပသနာျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အားမသြင္းႏိုင္ေအာင္ Samsung မွ sensor ျဖင့့္တားဆီးထားျပီး Error message ေပၚေအာင္လုပ္ထားလို့ျဖစ္ပါတယ္ ။ထိုု႔ေၾကာင့္ဖုုန္းကိုုေရထဲမွထုုတ္လာၿပီးပါကခ်က္ၿခင္းေၿခာက္ေသြ႕သြားေအာင္လုုပ္သင့္ပါသည္၊
(5) Problem – Auto correct issue with stock Samsung keyboard
Galaxy S7 ႏွင့္ S7 Edge အသံုုးၿပဳသူမ်ားအေနၿဖင့္ Samsung Stock Keyboard ၏စကားလံုုးမ်ားအဆံုုးတြင္ Question Mark မ်ား၊ Exclamation Mark မ်ားစသည္တိုု႔ပါဝင္လာၿခင္းႏွင့္မိမိရိုုက္ထားေသာစာသားႏွင့္လံုုးဝမတူေသာစကားလံုုးမ်ားၿဖင့္ Auto Replace ၿဖစ္သြားၿခင္းစသည့္Error မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။
Samsung-Galaxy-S7-Edge-photos-112-1000x667
ေၿဖရွင္းနည္း –
၄င္းၿပႆနာအတြက္အေကာင္းဆံုုးေၿဖရွင္းနည္းကေတာ့ Setting —> keyboard setting ထဲကေန Auto Replace Feature ကိုုပိတ္ၿခင္းႏွင့္၊အၿခား Third Party Keyboard မ်ားကိုုေၿပာင္းလဲအသံုုးၿပဳၿခင္းနည္းလမ္းပဲၿဖစ္ပါသည္။
(6) Problem – Connectivity issues
ဖုုန္းအမ်ိဳးအစားအသစ္တစ္မ်ိဳးေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ၾကံဳေတြ႕ရေသာၿပႆနာမွာWifi၊ Bluetooth စသည့္ Connectivity ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာၿပႆနာမ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။
ေၿဖရွင္းနည္း –
Wifi Connection က်ဆင္းၿခင္း
၄င္းၿပႆနာသည္ 2.4GHz ႏွင့္ 5GHz bands ကိုု Support ၿပဳလုုပ္ေသာ wireless routerမ်ားႏွင့္တြဲဖက္အသံုုးၿပဳစဥ္တြင္ အၿဖစ္မ်ားေသာ Error တစ္ခုုၿဖစ္ပါသည္။ ထိုု Error ကိုု ၾကံဳေတြ႕ရပါက Setting > WiFi Menu မွ Advanced Setting ထဲသုုိ႔ဝင္ကာ WiFi Frequency Band ကိုုေရြးခ်ယ္ၿပီး Default ကိုု ၿပန္လယ္ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ ထိုုသုုိ႔ၿပဳလုုပ္ၿခင္းၿဖင့္ ဖုုန္းအမ်ားအၿပားတြင္ ယင္းWifi ၿပႆာနာကိုု ေၿဖရွင္းႏုုိင္သြားသည္ၿဖစ္ပါသည္။
Cannot Connect to Wifi (Wifi Connection ကိုုခ်ိတ္ဆက္မရၿခင္း)
ဖုုန္းႏွင့္ Router ကိုုဆယ္မိနစ္ေလာက္ပိတ္ထားၿပီးကာမွၿပန္ဖြင့္ၿပီး Connect ၿပန္လုုပ္သင့္ပါသည္။ထိုု႔ေနာက္ Setting > Power Saving သုုိ႔သြားကာ၄င္း Option ကိုုပိတ္ပါ။ Wifi Analyzer ကိုုအသံုုးၿပဳၿပီးမိမိခိ်တ္ဆက္ေနသည့္ Channel ကိုုစစ္ေဆးၾကည့္သင့္ပါသည္။ထိုု႔ေနာက္အသံုုးမ်ားေနပါကပိုုမိုုေကာင္းမြန္သည့္ Channel ကိုုေရြးခ်ယ္ေပးသင့္ပါသည္။၄င္း Wifi သည္ယခင္ကခ်ိတ္ဆက္ဖူးေသာ Wifi ၿဖစ္ပါက Forget Wifi ၿပဳလုုပ္ကာၿပန္ Join သင့္ပါသည္။မိမိခ်ိတ္ဆက္လိုုသည့္ Wifi Router ၏ Firmware ကိုုလည္း Up-To-Date ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုုပ္ထားရပါမည္။

ref - http://www.myanmarithub.com/
အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.orgSoft : Mb

UserCloud Download Link

Tusfiles Download Link

Mediafire1 Download LinkAxact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !