Advertise Here !

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ ကမ႓ာေပၚမွာ အႀကီးမားဆံုး နည္းပညာ ျပပြဲႀကီးမ်ား ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး နည္းပညာျပပြဲႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Computex 2015 အၿပီးမွာ ေနာင္လာမယ့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ့္ နည္းပညာ လမ္းေၾကာင္းအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း သိခြင့္ရခဲ့ၾကတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အိုင္တီအဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြ အေနနဲ႔ အလြန္ထုထည္ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ Data ေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတယ္။ Cisco Global Cloud Index  အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္းက IP Traffics အတုိင္းအတာက တစ္လကို 255 Exabytes ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရာက္တဲ့အခါ ၃ ဆ တက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ပထမဆံုး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ ကိစၥက Nonstop Demand ေတြကို တံု႔ျပန္ႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ Server ေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ဆိုသလို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတိုးလာေလ့ရွိသလို Network bandwidth အေနနဲ႔ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး သိုမွီးႏုိင္စြမ္း ပမာဏမ်ားက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးမားလာေလ့ ရွိတယ္လို႔ Cappuccio Business အဖြဲ႕အစည္းက သုေတသနျပဳခ်က္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ အိုင္တီနယ္ေျမမွာ ျမန္ဆန္သထက္ ျမန္ဆန္မႈရွိေစဖို႔ တြန္းအားေတြရွိေနတယ္။ အသံုးျပဳသူေတြ တိုးပြားမႈႏႈန္းထားက အံ့မခန္း တိုးတက္ေနသလို ေတာင္းဆိုမႈေတြကလည္း မရပ္မနားရွိေနတဲ့အတြက္ ကြန္ရက္စနစ္နဲ႔ သိုမွီးစနစ္တို႔အတြက္ နည္းပညာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုက မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္သလို မလြဲမေသြ ေပၚထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယနည္းပညာ လမ္းေၾကာင္းက Internet of Things (IoTs) မ်ားအတြက္ ျဖစ္တယ္။ IoT နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Gartner  အဖြဲ႕အစည္းႀကီးက Self-aware နဲ႔  Self discovering အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အလြန္တရာေသးငယ္တဲ့ ကိရိယာေလးေတြလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုထားခဲ့တယ္။ ကိုယ္ပိုင္ ကြန္ရက္ငယ္ ေလးမ်ားကို ဆက္စပ္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ႏုိင္ေစဖို႔ Sensor မ်ားက ပ့ံပုိးေပးကာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အေပးအယူ  ဖလွယ္မႈေတြ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကတယ္။ ေနာင္အခါလူေနမႈ စနစ္အတြက္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ပါ အသံုးခ်ခြင့္ ရသြားလိမ့္မယ္။

Computex 2015 ညီလာခံမွာ Acer ရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယကႀကီးလည္း ျဖစ္ Acer ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ သူလည္းျဖစ္တဲ့ Stan Shih  နဲ႔အတူ Media Tek ရဲ႕ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ Johan Lodenius တို႔ ARM ရဲ႕ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ STMicroelectronics ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒တို႔က IoT နဲ႔ Cloud Computing တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ထြန္းလာမယ့္ အေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အဆိုအရ IoT နဲ႔ cloud တို႔ကို အဝန္းအဝုိင္း ကန္႔သတ္ေဘာင္ကင္းတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ႀကီးလို႔ နားလည္လိုက္ၾက ရတယ္။ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မယ့္ ပမာဏသာ အေလးထား စဥ္းစားစရာရွိေနၿပီး ထြန္းကား တိုးတက္မႈအတြက္ ေမးခြန္းေမးစရာ မရွိေလာက္တဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာသြားၾကတယ္။

Software-defined  လမ္းေၾကာင္းက Data Center မ်ားဆီကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တြားဝင္လာတယ္။ Gartner အေနနဲ႔ Software-defined networks နဲ႔အတူ Storage တို႔ Power တု႔ိကိစၥပါ ပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ Software Defined Infrastructure ဟုပင္ ၫႊန္းဆိုလိုက္တယ္။ ကြန္ရက္တစ္ခုခ်င္း လုပ္ေဆာင္မႈအစား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရင္း စီးလား႐ိုက္ရင္း ကိုယ္တုိင္အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညႇိထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ သြားေစပါလိမ့္မယ္။  ဒီအခါမွာ data လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ စီးဆင္းမႈရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြပိုၿပီး ေကာင္းလာမွာ ျဖစ္တယ္။  ေလာေလာဆယ္ အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ Labs ေလးမ်ား တည္ေထာင္ထားရွိၿပီး ဒီနည္းပညာကို အသံုးခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္ဆဲ ကာလျဖစ္ေနတယ္။


စနစ္ေတြ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ေနာက္အခုအခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုးဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ္။ ဝိေရာဓိျဖစ္ေစမယ့္ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုလုိ႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ Integrated System နဲ႔ Disaggregated System တို႔ ျဖစ္တယ္။ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေစတဲ့ စနစ္နဲ႔စုစည္းမႈ မရွိေစတဲ့ စနစ္မ်ားလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ႏုိင္တယ္။ ကိရိယာေတြ အမ်ားအျပား အတူတကြ ပါဝင္ေစၿပီး Server တို႔ Storage တုိ႔ memory တို႔ စသလို စုေပါင္းေရာင္းခ်ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒီအခါမွာဒီ စနစ္ရဲ႕ ျပႆနာအဝဝကို ေျဖရွင္းေပးရလိမ့္မယ္။ ေရာင္းခ်သူအေန နဲ႔ defacto standard တစ္ခုကို တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ရေတာ့မယ့္ သေဘာျဖစ္တယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ အနည္းငယ္ေလာက္ကစၿပီး Software ကုမၸဏီႀကီးေတြက Hardware ထုတ္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကသလို Hardware ကုမၸဏီ ႀကီးေတြကလည္း Software ထုတ္လုပ္ဖို႔ ႀကံဆလာခဲ့ၾကတာကို ၾကည့္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေစမယ့္ စနစ္ (၂) ခုကို ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ သုေတသန အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ Gartner က အိုင္တီရဲ႕ လားရာသစ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ၾကည့္ကာ သမား႐ိုးက်လမ္းကိုလည္း ပစ္ပယ္လု႔ိမရေၾကာင္းနဲ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုိင္ရာ  Exploratory ကိုလည္း ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပး ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဘယ္လို စနစ္မ်ဳိးေတြကို လမ္းေၾကာင္းျပဳတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ သူေတြရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈက အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္တစ္ခု အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိၿပီး အႏုစိတ္ကိုင္တြယ္ ႏုိင္မွသာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အသံုးခ်မႈ၊ ေျဖရွင္းမႈေတြ ရယူႏုိင္ေစမယ္လု႔ိ Cappuccio က ေဖာ္ျပသြားတာလည္း ရွိပါတယ္။

Consumer tech trends မ်ား အေနနဲ႔ ထူးထူးျခားျခား ဖြံ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးၿဖိဳး  ျဖစ္လာႏုိင္တာကေတာ့ wearable ျဖစ္တယ္။ Smartwatches မ်ား၊ Smart glass မ်ား အပါအဝင္ wearable device မ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားက ေနာင္ ၅ ႏွစ္ကာလအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ဆံုး ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္သြားေစပါလိမ့္မယ္။ ပိုၿပီးေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကတာက အဝတ္အစားမ်ားကို digital fashion အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ ႔ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကသလို က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ အဝတ္အစားမ်ား၊ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မယ့္ အဝတ္အစားမ်ားထုတ္ လုပ္ၾကမွာျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကိုယ္နဲ႔မကြာ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကတဲ့ မိုဘုိင္းကိရိယာေတြကလည္း အသံုးျပဳသူရဲ႕ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥအဝဝအျပင္ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ ကိစၥမ်ားကို အေထာက္အပ့ံ ေပးႏုိင္မယ့္ အလားအလာရွိေစဖို႔ နည္းပညာ လမ္းေၾကာင္းေတြကလည္း  လက္ရွိအေျခအေနမ်ားထက္ ထြန္းကားလာေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Credit==>internetjournal
Thiha Htike(THT)
thihahtike.it@gmail.com

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.orgSoft : Mb

UserCloud Download Link

Tusfiles Download Link

Mediafire1 Download LinkAxact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !