Advertise Here !


ၿပီးခဲ့သည္ သင္ခန္းစာက အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ႏွင့္ cover letter ေရးသားေပးပို႔ျခင္း သည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၏ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ CV နဲ႔ covering letter ရဲ႕ impression အေပၚမူတည္ၿပီးအလုပ္ခန္႔အပ္မည့္တာ၀န္ရွိသူတို႔က ဒုတိယ အဆင့္အျဖစ္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဒါဟာ မည္သည့္လုပ္ငန္း တြင္မဆို မျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရမည့္အေျခခံအဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ screening process ေတြမ်ားသည့္ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေတာ့ application မွ short listed ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ pre-employment test ေအာင္မွ personal interview အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး employment contract ေရာက္သည္အထိ negotiate (အေပးအယူ) လုပ္ကာသြားရသည္ လည္းရွိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေအာင္ပြဲ၀င္ဆိုသည့္အတိုင္း ကိုယ့္ဘက္က အစစအရာရာျပင္ဆင္ထားပါမွ ေတာ္႐ံုက်ပါမည္။ ဤသင္ခန္းစာကေတာ့ ဒုတိယအဆင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းပံုျဖစ္ပါတယ္။

Presenting yourself at an interview

Interviewer : So Michel, tell me something about yourself.

Interviewee: Well, I’m 21 years old and I was born in Lyon and I’ve lived in Lyon all my life. I got my chef’s certificate eighteen months ago. And since then, I’ve worked at the . . . Hotel.

Interviewer: Why do you want to leave?

Interviewee: Well, I really like working there but I’d like to learn some new menus and work with the new head chef.

Interviewer: What do you know about our company?

Interviewee: You’re a part of one of the world’s biggest hotel chains in the world with some of the top chefs.

Interviewer: Why do you want to work for us?

Interviewee: I spent all my life in Europe and I’d like to see more of the world. I think I’ll learn a lot and it’d be good for my career.

Interviewer: What could you offer us if we gave you a job?

Interviewee: Well, I’m enthusiastic, hardworking and a good team worker. I learn quickly and I think I have the right skills and experience for the job.

Interviewer: Well, I’m seeing three more candidates tomorrow Michael, and I’m going to make a short list to discuss with chef. If you’re short-listed, we’ll phone you to arrange a second interview.

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

Tell me something about yourself. ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာျပပါ။

I was born in Lyon. ကၽြန္ေတာ့္ကို လီယြန္ၿမိဳ႕မွာေမြးပါတယ္။

I’ve lived here all my life. ဒီၿမိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။

I got my chefs certificate eighteen months ago. ကၽြန္ေတာ့္ စားဖိုမွဴးလက္မွတ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ခြဲကရရွိခဲ့ပါတယ္။

I think I hove the right skills and experience for the job. ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဒီအလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

I’m going to make a shortlist. ကၽြန္မေနာက္ဆံုးဇကာတင္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စာရင္းလုပ္ေနပါတယ္။

We’ll phone you to arrange a second interview. ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္လူေတြ႕စစ္ေဆးဖို႔ ဖုန္းဆက္ေခၚပါ့မယ္။

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

candidate = ရာထားသူ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

hotel chain = ဟိုတယ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္စပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း

television series = ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အခန္းဆက္ျပဇာတ္

career = အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

team worker = အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ေဆာင္ရြက္တတ္သူ

various = အေထြေထြ

enthusiastic = စိတ္အားထက္သန္ေသာ

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

အနာဂါတ္ကာလအေၾကာင္းေျပာဆိုျခင္း

am/is/are + V ing ကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားသည့္အခ်ိန္းအခ်က္၊ အစီအမံမ်ားအေၾကာင္း အနာဂါတ္ကာလပံုစံျဖင့္သံုးႏိုင္သည္။

I ’m seeing three more candidates tomorrow. (arrangement)

မနက္ဖန္မွာေလွ်ာက္ထားသူေနာက္ထပ္သံုးေယာက္နဲ႔ေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္။ (ေတြ႕ဆံုဖို႔ခ်ိန္းဆိုထားၿပီး)

am/is/are + going + to + V infinitive ကို ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အနာဂါတ္ကာလတြင္ လုပ္မည္ဟု ကိုယ့္စိတ္ထဲကရည္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုေျပာရာတြင္ သံုးႏိုင္သည္။

I ’m going to make a shortlist. (intention)

ကၽြန္မ ဇကာတင္စာရင္းလုပ္ပါမယ္။ (စိတ္ထဲကလုပ္မည္ဟုရည္မွန္းထားၿပီး)

will + V infinitive ကို (၁) လက္ရွိစကားေျပာေနေသာအခ်ိန္တြင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး အနာဂါတ္တစ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္မည့္အၾကာင္းအရာကိုေျပာရာတြင္သံုးႏိုင္သည္။

(၂) အနာဂါအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ခန္႔မွန္းေျပာဆိုရာတြင္လည္းသံုးႏိုင္သည္။

I will phone you on Thursday. (decision at time of speaking)

လာမည့္ၾကာသပေတးေန႔မွာရွင့္ကိုဖုန္းဆက္ပါမယ္။ (စကားေျပာေနရင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။)

A number of applicants will be disappointed. (prediction)

ေလွ်ာက္ထားသူအေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ စိတ္ပ်က္ရလိမ့္မယ္။ (အနာဂါအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ခန္႔မွန္းျခင္း)

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ အနာဂါတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ present continuous form ကို သံုးၿပီးေရးပါ။

When are you taking your exams?

When are you leaving college?

What are you going to do after college?

How will you find a job?

Where will you live?

Are you going to travel to other countries?

၂။ ကြင္းအတြင္းမွႀကိယာမ်ားကို မွန္ကန္သည့္ပံုစံျဖင့္ျဖည့္ပါ။။ v inf, -ing, going to, will စသည္တို႔ကိုသံုးပါ။

Dear Markus

How are you?

I finish 1 (finish) college next month. First, I ..............2 (have) a holiday, then

I ..............3 (look for) a job. My sister and I .................4 (visit) our grandparents in Italy. We ...............5 (return) on 31 August and I ..............6 (have to) find a job.

I .............7(go) to our local employment office and I ....................... 8 (check) all the internet job sites. hope I..............9 (find) something in one of the big hotels. After I find a job, I ...................10 (look for) an apartment near my work.

What ............ you ..............11 (do) in September’? .............you............... 12

(come) to France? I...................13 (send) you my new address and you can visit me.

Best wishes

Tony

၃။ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားကိုသံုး၍အင္တာဗ်ဴးအားျဖည့္ပါ။

stay leave spend hotel chain taught study

useful old moved staff all over improve

course push found skills taking joining

dealing opportunities

Interviewer: So, Carmen, would you like to tell me something about yourself?

Carmen: Yes, of course. I’m 22 years old. 1. I was born in Pamplona and

................ 2 to Madrid four years ago to do a ............. 3 at the tourism college.

Interviewer: What course did you take?

Carmen : I took a two year course in tourism and hotel management and got my

reception manager’s diploma.

Interviewer: Did you ...................... 4 English on the course?

Carmen: Oh, yes. We had four lessons a week with our English teacher. She

................ 5 us a lot .................6 language for ..................7 reservations on the phone and ......................... 8 with guests at reception, as well as emails.

Interviewer: So, what did you do after college?

Carmen: My first job was in a small family-run hotel in Pamplona.

Interviewer: I see you only ................9 there six months. Why did you .............10?

Carmen: Well, to be honest, I felt I wasn't using my ................11 . I felt I needed to give my career a .................12 or I wouldn't get much experience in large hotels.

Interviewer: So you ...............13 a job at the Ramada here in Barcelona.

Carmen: Yes. I thought that by ................... 14 a big ............... 15 like Ramada there would be a lot more ................. 16 for me in terms of work and travel.

Interviewer: Well, you're right. We do have opportunities for bright young .................17 in our sister hotels....................18 the world. Where are you hoping to travel?

Carmen: First, I would like to ..................19 at least two years in the UK to .................20 my English, and after that maybe South America.

English for hotel and catering industry 

သင္ခန္းစာအားလံုးဒီမွာတြင္အဆံုးသတ္ပါသည္။ ဒါေပမည့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာျခင္းကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးမွာမဟုတ္ဘဲ အၿမဲေလ့လာေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္လာၾကမွာပါ။ ဖတ္႐ႈေလ့လာသူအားလံုး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေထာက္အကူတစ္စံုတစ္ရာရပါေစဟု ဆႏၵျပဳေပးလိုက္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay!)

Answers

၂။

2. 'm going to have

3. 'm going to look for

4. are visiting

5. return

6. 'm going to have to

7. 'll go

8. 'll chech

9. 'll find

10. 'm going to ook for

11. are, doing

12. Are, coming

13. 'll send

၃။

2. moved

3. course

4. study

5. taught

6. useful

7. taking

8. dealing

9. stayed

10. leave

11. skills

12. push

13. found

14. joining

15. hotel chain

16. opportunities

17. staff

18. all over

19. spend

20. improve

Tags: ဇာနည္(MyWay!)ဇာနည္(MyWay!)

Learned in Myanmar Network
Axact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !