Advertise Here !


 3.    Clauses (ဝါက်ခြဲ)

ဝါက်၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကတၱား (Subject) ႏွင့္ ႀကိယာ (Verb) ပါဝင္ေသာလည္း အဓိပၸာယ္ မျပည့္စံုေသာ စကားစုကို Clauses ဟုေခၚပါသည္။ Clause တြင္လည္း တည္ရွိသည့္ေနရာ အေပၚမူတည္ကာ (၃) မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

1)    Noun Clause
2)    Adjective Clause
3)    Adverb Clause

Noun Clause [S, O, C]

          who, that, what, how, when, where စသည္ကဲ့သို႔ေသာ စကားဆက္မ်ား တစ္ခုခု ဝါက်ခြဲ(Clause)၏ ေရွ႕ဆံုးတြင္ ရွိတတ္ၿပီး အနက္ေကာက္ရာတြင္ Phrase ကဲ့သို႔ပင္ Subject ေနရာအတြက္ “သည္ (ဆိုတာ)”၊ Object ေနရာအတြက္ “ကို၊ (ဆိုတာကို) ”၊ Complement ေနရာအတြက္ “သည္” ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ပါသည္။ ဥပမာ -

That the match will be cancelled is now certain.
                     Noun Clause (S)
ၿပိဳင္ပြဲ ဖ်က္မယ္ ဆိုတာ အခု ေသခ်ၿပီ။

I know that the match will be cancelled.
                          Noun Clause (O)
ျပိဳင္ပြဲဖ်က္မယ္ ဆိုတာကို ငါသိတယ္။


Whether he has singed the contract doesn’t matter.
              Noun Clause (S)
စာခ်ဳပ္ကို သူလက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီလား/ မထိုးရေသးဘူးလား ဆို ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။

I want to know whether he has singed the contract.
                                       Noun Clause (O)
စာခ်ဳပ္ကို သူလက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီလား/ မထိုးရေသးဘူးလားဆိုတာကို ငါသိခ်င္တယ္။

When he did it is a mystery.
  N Clause (S)
ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဲဒါကို သူလုပ္ခဲ့တာ ဆိုတာသည္ သိဖို႔ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

I wonder when he did it.
                 N Clause (O)
အဲဒါကို သူဘယ္အခ်ိန္လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ငါသိခ်င္တယ္။

When he comes depends on your decision.
   N Clause (S)
သူဘယ္အခ်ိန္လာမယ္ ဆိုတာသည္ မင္းရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

I know who you are.
            N Clause (O)
မင္းဘယ္သူလဲ ဆိုတာကို ငါသိတယ္။

Let me know how he comes back.
                        N Clause (O)
သူဘယ္လို ျပန္လာမလဲ ဆိုတာကို ငါသိပါရေစ။

Adjective Clause [ only after noun]

            who, that, which, whose ကဲ့သို႔ေသာ relative conjunction မ်ားကို Clause ၏ ေရွ႕တြင္ ရွိၿပီး Noun ၏ အေနာက္တြင္ေနကာ Adjective နာမဝိေသသန အလုပ္ကို လုပ္သည္။ အဓိပၸာယ္ကို “ေသာ” ျဖင့္ ေကာက္ရပါသည္။ ဥပမာ-

The government which promises to cut the taxes will be popular.
အခြန္ေလ်ာ့ရန္ ကတိျပဳေသာ အစိုးရသည္ လူႀကိဳက္မ်ားလိမ့္မည္။

Mg Mg is the man who lives my next door.
ကၽြန္ေတာ့္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္အခန္းတြင္ေနေသာ သူသည္ ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္သည္။

He is the man whose car was stolen.
ကားအခိုးခံရေသာ လူသည္ သူျဖစ္သည္။

A doctor examined the astronauts who returned from the space today.
ယေန႔ အာကာသမွ ျပန္လာေသာ ေလသူရဲကို ဆရာဝန္က စစ္ေဆးသည္။

The millionaire whose son ran away form home a week ago has made a public appeal.
လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ေလာက္က သူ႔သား အိမ္မွ ထြက္ေျပးသြားေသာ သန္းၾကြယ္သူေဌးႀကီးက ျပည္သူမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံလိုက္သည္။

မွတ္ခ်က္
      Clause ၏ ေရွ႕က အထူးျပဳျခင္းခံရေသာ Noun သည္ Clause ၏ Object ျဖစ္ေနလွ်င္ Clause တြင္ပါေသာ စကားဆက္(Conjunction)ကို ျဖဳတ္ကာ ေရးႏိုင္သည္။ ဥပမာ-

This is the photo that/ which I took.
ငါ ႐ုိက္ထားေသာဓါတ္ပံုသည္ ဤဟာ ျဖစ္သည္။

ဤဝါက်တြင္ အထူးျပဳျခင္းခံရေသာ Noun ျဖစ္သည့္ phot သည္ ေနာက္က အထူးျပဳေသာ Clause ၏ Object ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စကားဆက္ (Conjunction) “that/ which” ကို ျဖဳတ္ကာ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးႏိုင္သည္။

This is the photo I took.

v  Adjective Clause မ်ားတြင္ Conjuction ၏ ေရွ႕တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ Preposition မ်ား တြဲပါတတ္ပါသည္။ “ေသာ” ျဖင့္သာ အနက္ေကာက္ရပါမည္။ ဥပမာ -

The person to whom I complained is the manager.
ကၽြန္ေတာ္ မေက်နပ္ေၾကာင္းသြားေျပာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သည္။

This is the pan in which I boiled the milk.
ကၽြန္ေတာ္ ႏြားႏို႔က်ိဳေသာ အိုးသည္ ဤဟာျဖစ္သည္။

Ø  Adjective Clause သည္ time, place ႏွင့္ reason မ်ားကိုလည္း အထူးျပဳႏိုင္ ပါသည္။

1979 was the year in which my son was born.
ကၽြန္ေတာ့္သားေမြးေသာ ႏွစ္သည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ျဖစ္သည္။

This is the place in which I grew up. [in which= where]
ကၽြန္ေတာ္ အရြယ္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာသည္ ဤေနရာ ျဖစ္သည္။
Adverb Clause [M, P, T, R, P, C, C, Q]

            Adverb Phrase တြင္ ပံုေသ ေနရာ အတိအက်မရွိသကဲ့သို႔ Adverb Clause တြင္လည္း ပံုေသာေနရာအတိအက် မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေပၚတြင္ မူတည္ကာ Adverb Clause ကို အေျခခံအားျဖင့္ ၉ မ်ိဳးေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ -Adverb Clause of Manner [M]


-       Type this again as I showed you a moment ago.

ခုနက ငါျပထားတဲ့အတိုင္း ဒါကို ျပန္႐ိုက္ပါ။

အမူအယာျပ စကားဆက္မ်ား

as                                             - အတိုင္း/ သလို
how/ the way                            - အတိုင္း/ သလို
the way in which                        - အတိုင္း/ သလို
in the same way                        - ဤနည္းအတိုင္း
as if                                          - ဘိသကဲ့သို႔
as though                                  - ဘိသကဲ့သို႕


Adverb Clause of Place [P]

You can’t live where you like.
မင္းႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ ေနလို႔မရပါ။

ေနရာျပ စကားဆက္မ်ား
wherever                                  - ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္
anywhere                                  - မည္သည့္ေနရာမဆို
everywhere                               - ေနရာတကာ


Adverb Clause of Time [T]
Tell him as soon as he arrives.
သူေရာက္ရင္ ေရာက္ျခင္း သူ႔ကို ေျပာလိုက္ပါ။

အခ်ိန္ျပ စကားဆက္မ်ား
as soon as                                 - လွ်င္ … လွ်င္ျခင္း
when                                        - ေသာအခါ
after                                         - ၿပီးေနာက္
as                                             - စဥ္တြင္
as long as                                  - လွ်င္
before                                       - မတိုင္မီ
by the time                                - အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္မွာ (when)
during                                       - အေတာအတြင္း
once                                         - ဆိုရင္ပဲ
since                                         - ကတည္းက
no sooner than                           - လွ်င္ …… လွ်င္ျခင္း
until/ till                                     - တိုင္ေအာင္
whenever                                  - ဘယ္အခါပဲျဖစ္ျဖစ္
while                                         - စဥ္တြင္

Once you’re seen one penguin, you’ve seen them all.
ပင္ဂြင္းတစ္ေကာင္းကို ျမင္ဖူးတယ္ ဆိုရင္ပဲ ခင္ဗ်ား အကုန္ျမင္ဖူးတာပဲေပါ့။

You can keep these records as long as you like.
ခင္ဗ်ားသေဘာက်လွ်င္ ဒီဓါတ္ျပားကို သိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။

Adverb Clause of Reason [R]
As/ Because/ Since there was very little support, the strike was not successful.
ေထာက္ခံမႈ အနည္းငယ္သာရေသာေၾကာင့္ သပိတ္သည္ မေအာင္ျမင္ပါ။

Mg Hla doesn’t come today because he is not feeling well.
ေနမေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေမာင္လွ ဒီေန႔ မလာပါ။

အေၾကာင္းျပခ်က္ စကားဆက္မ်ား
seeing that                                = ေသာေၾကာင့္
for                                            = ေသာေၾကာင့္

Adverb Clause of Purpose [P]
            ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပေသာ စကားဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ‘ေစရန္’ ၊  ‘အလို႔ငွာ’ ၊ ‘စိုးလို႔’  ဟုအနက္ရေသာ စကားဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ so that, in order that, in case, lest and fear that တို႔ျဖင့္ေရးသားေသာ Clauses မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ -

I’ve arrived early so that I will get a good view.
ျမင္ကြင္းေကာင္းေကာင္းရ ေစရန္ ငါ ေစာေစာေရာက္တယ္။

I arrived early so as not to miss anything.
ဘယ္အရာမွ လက္မလြတ္သြားေစရန္ အလို႔ငွာ ငါ ေစာေစာေရာက္သည္။

in case, lest, for fear that အဆိုပါစကားဆက္မ်ားသည္ ‘စိုးလို႔’ ဟု အနက္ရပါသည္။

I asked them to ring first lest we were out.
ငါတို႔အျပင္ေရာက္ေနမွာ စိုးလို႔ အရင္ဖံုးဆက္ဖို႔ သူတို႔ကို မွွာထားတယ္။
Adverb Clause of Conditional [C]
            အေျခအေနျပ စကားဆက္မ်ားပါေသာ Clauses မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ -
If the rain stops, we’ll be able to go for a walk.
မိုးတိတ္လွ်င္ ငါတို႔လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ႏိုင္တာေပါ့။
အေျခအေနေပး စကားဆက္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘if’ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ အက်ယ္ကို သိလိုပါလွ်င္ အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ သီးသန္႔ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးမွသာ ျပည့္စံုပါလိမ့္မည္။ ဤ Adverb Clause of Conditional က႑တြင္ စာဖတ္သူမ်ား ျမန္မာ ျပန္ဆိုရာတြင္ လြယ္ကူေစ႐ုံသာ တင္ျပသြားပါမည္။
‘if’ ကို အေျခခံအားျဖင့္ ပံုစံ (၃) မ်ိဳးေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ -
1.     If + S + present, S + will + v.
If I lose my job, I will go abroad.
အလုပ္မရွိရင္ ငါ ႏိုင္ငံျခားသြားမယ္။

2.     If + S + past, S + would + v.
If I lost my job, I would go abroad.
ငါသာ အလုပ္မရွိခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံျခားသြားမွာ။
(အခု အလုပ္ရွိတယ္ သြားဖို႔ မလိုပါ။)

3.     If + S + had+ past participle, S + would have + past participle.
If I had lost my job, I would have gone abroad.
အလုပ္သာမရွိရင္ ငါ ႏိုင္ငံျခားသြားေကာင္း သြားရမယ္။
(အလုပ္လည္းရွိ၊ လစာလည္းေကာင္း၍ သြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိသေလာက္ အေျခအေနကို ျပသည္။)

‘if’ ကို ‘ရင္’ ၊ ‘လွ်င္’ ျဖင့္သာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရပါသည္။

            ေဖာ္ျပပါ ပံုစံ (၃) မ်ိဳးမွ ခြဲထြက္လာေသာ ပံုစံကြဲမ်ား မ်ားစြာရိွပါသည္။ ၎တို႔အနက္မွ စာဖတ္သူ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပံုစံကို အနည္းငယ္ တင္ျပပါမည္။

ပံုစံ (၁)
If + should
If he should call, tell him I’ll ring back.
သူဖံုးေခၚရင္ ငါ ျပန္ဆက္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္။

အထက္ပါပံုစံ If + should ကို If ျဖဳတ္ကာ ေရးႏိုင္ပါသည္။
Should he call, tell him I’ll ring back. (အဓိပၸာယ္အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။)

ပံုစံ(၂)
Imperative + Conjunction + Clause
အမိန္႔ေပး/ ခိုင္းေစ + စကားဆက္ + ဝါက်ခြဲ
(အနက္ေကာက္ေသာအခါ ‘လွ်င္’ ျဖင့္သာ ေကာက္ရမည္။) ဥပမာ -

Fail to pay and, they’ll cut off the electricity.
ေငြေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္လွ်င္ သူတို႔ကို မီးျဖတ္လိမ့္မယ္။

Tell us what to do and, we’ll get on with it.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္မွာေပါ့။

Stop eating sweets, or you won’t get any dinner.
အခ်ိဳေတြစားတာ မရပ္ဘူးဆိုရင္ မင္း ညစာစားလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။

Take a taxi, or you will miss the train.
အငွားယဥ္ မေခၚဘူးဆိုရင္ မင္း ရထားလြတ္သြားလိမ့္မယ္။
ပံုစံ(၃)
If + were to + would
If the government were to cut tax, price would fall.
အစိုးရကသာ အခြန္ေလွ်ာ့ရင္ ေစ်းက်မွာ။ ( အစိုးရက အခြန္မေလွ်ာ့)
၎ဝါက်ကို ‘if’ ျဖဳတ္ကာ were ေရွ႕ထုတ္ၿပီးေရးႏိုင္ပါသည္။ (အဓိပၸာယ္တူပါသည္။)
Were the government to cut tax, price would fall.

ပံုစံ(၄)
Had + S + Past Participle
မူရင္းပံုစံ (၃) – If + S + had + Past Participle ကို ‘if’ ျဖဳတ္ၿပီး ေရးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ( အဓိပၸာယ္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။) ဥပမာ -
Had the management acted sooner, the strike wouldn’t have happened.
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ သပိတ္တိုက္ပြဲ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ( အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ဘာမွ မေဆာင္ရြက္ခဲ့)

‘If’ ႏွင့္ အနက္တူေသာ စကားဆက္မ်ား
as long as                                  - လွ်င္
assuming that                            - လွ်င္
even if                                      - ဆိုရင္ေတာင္မွ
if only                                       - သို႔မွသာ
on the condition that                   - လွ်င္
provided/ providing that              - လွ်င္
so long as                                  - လွ်င္
if not/ unless                              - မဟုတ္ဘူးဆိုရင္
suppose that                              - လွ်င္
supposing that                           - လွ်င္
what if                                      - ဆိုရင္ေကာ
say                                           - ဆိုရင္ေကာ
if so                                          - ဒီလိုဆိုရင္
in that case                                - ဒီလိုဆိုရင္
then                                          - ဒီလိုဆိုရင္

အထက္ပါ စကားဆက္ပံုစံမ်ားအတြက္ နမူနာ ဝါက် အနည္းငယ္ တင္ျပပါမည္။
What if/ Say he gets home before us and can’t get in?
သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္အိမ္ေရာက္ေနရင္ေကာ သူအိမ္ထဲဝင္ႏိုင္ပါ့မလား။

He may be busy, if so, (in that case) I’ll call later.
သူအလုပ္မ်ားႏုိင္တယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္မွ ျပန္ဆက္လိုက္မယ္။

‘if’ အစားသံုးေသာ အျခားပရိယာယ္မ်ား
With luck, we’ll be there by tomorrow.
ကံေကာင္ရင္ေတာ့ မနက္ျဖန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္လိမ့္မယ္။

Give time, they’ll probably agree.
သူတို႔ကို အခ်ိန္ေပးမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ သေဘာတူမွာပါ။

To hear him talk, you’d think he was a Prime Minister.
သူ႔စကားသံကို ခင္ဗ်ားၾကားလို႔ရရင္ သူ႔ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လို႔ေတာာင္ ထင္မွာ။

Without you help, I couldn’t have done it.
ခင္ဗ်ားအကူအညီသာမရရင္ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္လုပ္လို႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။

In different circumstance, I would have said yes.
အေျခအေနသာ အေျပာင္းအလဲရွိမယ္ဆိုရင္ ဟုတ္ကဲ့ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမိမွာ။
Adverb Clause of Comparison [C]
ႏိႈင္းယွဥ္ျပ စကားဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ‘သေလာက္’ ၊ ‘ထက္’ ဟု အဓိပၸာယ္ ရေသာ စကားဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ ‘as … as’, ‘more … than’, less …than’ တို႔ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ Clauses မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ -

She is as beautiful as an actress.
မင္းသမီးတစ္ေယာက္ လွသေလာက္ သူ လွပါတယ္။

He is not so tall as his brother.
သူ႔ညီ အရပ္ရွည္သေလာက္ သူ အရပ္မရွည္ပါ။

Airplane is faster than car.
ကားထက္ ေလယဥ္ပ်ံက ပိုျမန္တယ္။

The more you practise the better you get.
မင္းေလ့က်င့္ေလေလ ပိုကၽြမ္းက်င္ေလေလ ပဲ။

Adverb Clause of Contract [C]
            ဆန္႔က်င္ဖက္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေစေသာ ‘သို႔ေပမယ့္’ ၊ ‘ေသာ္ျငားလည္း’ စေသာ စကားဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ although, considering that, though, even though, even if, much as …, while, where as, how ever much/ badly/ good, no matter how စသည္တုိ႔ျဖင့္ ေရးသားထားေသ Clause မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ -

Although he works hard, he doesn’t get success.
သူ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရဘူး။


I intend to go to Bagan, even if bus fares goes up again.
ကားခ တက္သြားေပမယ့္ ပုဂံကို သြားဖို႔စိတ္ကူးတယ္။

Much as I’d like to help, there isn’t a lot I can do.
ကၽြန္ေတာ္ ကူညီခ်င္ေပမယ့္ အမ်ားႀကီးေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး။

Adverb Clause of Qualification [Q]
            အက်ိဳးျပ စကားဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ‘ေလာက္ေအာင္ကို’ ဟု အနက္ရသည့္ ‘so … that’, ‘such … that’ စသည့္ တို႔ျဖင့္ေရးေသာ Clauses မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ -

His reactions are so quick that no one can match him.
သူ႔ကို မည္သူမွ် မယွဥ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို သူ႔တုန္႔ျပန္မႈမ်ားက ျမန္ဆန္တယ္။

They are such wonderful players that no one can beat them.
ဘယ္သူကမွ သူတို႔ကို မႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ေတာ္ေသာ အားကစားသမားမ်ား ျဖစ္သည္။


            Adverb Clauses မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား အမ်ားဆံုးႏွင့္ အသံုးအမ်ားဆံုး ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဖတ္ကာ ေလ့က်င့္ေစလိုပါသည္။ဆရာႀကီး ဦးျမႀကိဳင္ ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ေဖာ္ျပပါ link တြင္ ၾကည့္႐ႈ ဆည္းပူးႏိုင္ပါသည္။

 http://www.youtube.com/watch?v=sE4Dt2mWiPc

အဂၤလိပ္စာဗဟုသုတ တိုးပြားၾကပါေစ

ေမာင္ေပါက္

Credit to : ေအာင္ကိုဦး ( UMK )
Axact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !