ဘေလာ့မွာ Calculatorေလးထားခ်င္ရင္

0
sincostan
sin-1cos-1tan-1πe
xyx3x2ex10x
y√x3√x√xlnlog
()1/x%n!
789+MS
456M+
123×M-
0.EXP÷MR
±RNDC=MC
powered by calculator.net

ဒီတစ္ခါေတာ့ကၽြန္ေတာ္တင္ေပးမွာက
မိမိတို႔ဘေလာ့မွာ Calculator ေလးထည့္ခ်င္ရင္
ေအာက္က Code ေလးယူထည့္လိုက္ေနာ္


<!--
TERMS OF USE
BY USING THE FOLLOWING CODE, YOU AGREED THAT:
1. THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND.
2. DO NOT CHANGE ANY OF THE CODE
3. DO NOT REMOVE THE TEXT OF "powered by calculator.net"
4. COPYRIGHT BELONGS TO calculator.net
5. DO NOT REMOVE THE TERMS OF USE
-->
<!--BEGIN OF SCIENTIFIC CALCULATOR CODE-->
<script>
/*****************************************
(C) http://www.calculator.net all right reserved.
*****************************************/
function gObj(obj) {var theObj;if(document.all){if(typeof obj=="string"){return document.all(obj);}else{return obj.style;}}if(document.getElementById){if(typeof obj=="string"){return document.getElementById(obj);}else{return obj.style;}}return null;}function trimAll(sString){while (sString.substring(0,1) == ' '){sString = sString.substring(1, sString.length);}while (sString.substring(sString.length-1, sString.length) == ' '){sString = sString.substring(0,sString.length-1);} return sString;} function showDebugInfo(){}function r(A){if(A=="10x"||A=="log"||A=="ex"||A=="ln"||A=="sin"||A=="asin"||A=="cos"||A=="acos"||A=="tan"||A=="atan"||A=="e"||A=="pi"||A=="n!"||A=="x2"||A=="1/x"||A=="swap"||A=="x3"||A=="3x"||A=="RND"||A=="M-"||A=="qc"||A=="MC"||A=="MR"||A=="MS"||A=="M+"||A=="sqrt"||A=="pc"){func(A)}else{if(A==1||A==2||A==3||A==4||A==5||A==6||A==7||A==8||A==9||A==0){numInput(A)}else{if(A=="pow"||A=="apow"||A=="+"||A=="-"||A=="*"||A=="/"){opt(A)}else{if(A=="("){popen()}else{if(A==")"){pclose()}else{if(A=="EXP"){exp()}else{if(A=="."){if(entered){value=0;digits=1}entered=false;if((decimal==0)&&(value==0)&&(digits==0)){digits=1}if(decimal==0){decimal=1}refresh()}else{if(A=="+/-"){if(exponent){Hj=-Hj}else{value=-value}refresh()}else{if(A=="C"){level=0;exponent=false;value=0;enter();refresh()}else{if(A=="="){enter();while(level>0){evalx()}refresh()}}}}}}}}}}}var totalDigits=12;var pareSize=12;var degreeRadians="degree";var value=0;var memory=0;var level=0;var entered=true;var decimal=0;var fixed=0;var exponent=false;var digits=0;var showValue="0";var isShowValue=true;function stackItem(){this.value=0;this.op=""}function array(A){this[0]=0;for(i=0;i<A;++i){this[i]=0;this[i]=new stackItem()}this.gG=A}uI=new array(pareSize);function push(B,C,A){if(level==pareSize){return false}for(i=level;i>0;--i){uI[i].value=uI[i-1].value;uI[i].op=uI[i-1].op;uI[i].vg=uI[i-1].vg}uI[0].value=B;uI[0].op=C;uI[0].vg=A;++level;return true}function pop(){if(level==0){return false}for(i=0;i<level;++i){uI[i].value=uI[i+1].value;uI[i].op=uI[i+1].op;uI[i].vg=uI[i+1].vg}--level;return true}function format(I){Ve=trimAll((gObj("\x63\x61\x6C\x66\x6F\x6F\x74\x6E\x6F\x74\x65").innerHTML+"").toLowerCase());xE="\x70\x6F\x77\x65\x72\x65\x64\x20\x62\x79\x20\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x63\x61\x6C\x63\x75\x6C\x61\x74\x6F\x72\x2E\x6E\x65\x74\x22\x3E\x63\x61\x6C\x63\x75\x6C\x61\x74\x6F\x72\x2E\x6E\x65\x74\x3C\x2F\x61\x3E";if(Ve!=xE){cc="a";return }if(typeof (cc)!="undefined"){return };var E=""+I;if(E.indexOf("N")>=0||(I==2*I&&I==1+I)){return"Error "}var G=E.indexOf("e");if(G>=0){var A=E.substring(G+1,E.length);if(G>11){G=11}E=E.substring(0,G);if(E.indexOf(".")<0){E+="."}else{j=E.length-1;while(j>=0&&E.charAt(j)=="0"){--j}E=E.substring(0,j+1)}E+=" "+A}else{var J=false;if(I<0){I=-I;J=true}var C=Math.floor(I);var K=I-C;var D=totalDigits-(""+C).length-1;if(!entered&&fixed>0){D=fixed}var F=" 1000000000000000000".substring(1,D+2)+"";if((F=="")||(F==" ")){F=1}else{F=parseInt(F)}var B=Math.floor(K*F+0.5);C=Math.floor(Math.floor(I*F+0.5)/F);if(J){E="-"+C}else{E=""+C}var H="00000000000000"+B;H=H.substring(H.length-D,H.length);G=H.length-1;if(entered||fixed==0){while(G>=0&&H.charAt(G)=="0"){--G}H=H.substring(0,G+1)}if(G>=0){E+="."+H}}return E}function refresh(){var A=format(value);if(exponent){if(Hj<0){A+=" "+Hj}else{A+=" +"+Hj}}if(A.indexOf(".")<0&&A!="Error "){if(entered||decimal>0){A+="."}else{A+=" "}}if(""==(""+A)){document.getElementById("sciOutPut").innerHTML=" "}else{document.getElementById("sciOutPut").innerHTML=A}}function evalx(){if(level==0){return false}op=uI[0].op;Qk=uI[0].value;if(op=="+"){value=parseFloat(Qk)+value}else{if(op=="-"){value=Qk-value}else{if(op=="*"){value=Qk*value}else{if(op=="/"){value=Qk/value}else{if(op=="pow"){value=Math.pow(Qk,value)}else{if(op=="apow"){value=Math.pow(Qk,1/value)}}}}}}pop();if(op=="("){return false}return true}function popen(){enter();if(!push(0,"(",0)){value="NAN"}refresh()}function pclose(){enter();while(evalx()){}refresh()}function opt(A){enter();if(A=="+"||A=="-"){vg=1}else{if(A=="*"||A=="/"){vg=2}else{if(A=="pow"||A=="apow"){vg=3}}}if(level>0&&vg<=uI[0].vg){evalx()}if(!push(value,A,vg)){value="NAN"}refresh()}function enter(){if(exponent){value=value*Math.exp(Hj*Math.LN10)}entered=true;exponent=false;decimal=0;fixed=0}function numInput(A){if(entered){value=0;digits=0;entered=false}if(A==0&&digits==0){refresh();return }if(exponent){if(Hj<0){A=-A}if(digits<3){Hj=Hj*10+A;++digits;refresh()}return }if(value<0){A=-A}if(digits<totalDigits-1){++digits;if(decimal>0){decimal=decimal*10;value=value+(A/decimal);++fixed}else{value=value*10+A}}refresh()}function exp(){if(entered||exponent){return }exponent=true;Hj=0;digits=0;decimal=0;refresh()}function func(D){enter();if(D=="1/x"){value=1/value}if(D=="pc"){value=value/100}if(D=="qc"){value=value/1000}else{if(D=="swap"){var B=value;value=uI[0].value;uI[0].value=B}else{if(D=="n!"){if(value<0||value>200||value!=Math.round(value)){value="NAN"}else{var E=1;var A;for(A=1;A<=value;++A){E*=A}value=E}}else{if(D=="MR"){value=memory}else{if(D=="M+"){memory+=value}else{if(D=="MS"){memory=value}else{if(D=="MC"){memory=0}else{if(D=="M-"){memory-=value}else{if(D=="asin"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.asin(value)*180/Math.PI}else{value=Math.asin(value)}}else{if(D=="acos"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.acos(value)*180/Math.PI}else{value=Math.acos(value)}}else{if(D=="atan"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.atan(value)*180/Math.PI}else{value=Math.atan(value)}}else{if(D=="e^x"){value=Math.exp(value*Math.LN10)}else{if(D=="2^x"){value=Math.exp(value*Math.LN2)}else{if(D=="e^x"){value=Math.exp(value)}else{if(D=="x^2"){value=value*value}else{if(D=="e"){value=Math.E}else{if(D=="ex"){value=Math.pow(Math.E,value)}else{if(D=="10x"){value=Math.pow(10,value)}else{if(D=="x3"){value=value*value*value}else{if(D=="3x"){value=Math.pow(value,1/3)}else{if(D=="x2"){value=value*value}else{if(D=="sin"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.sin(value/180*Math.PI)}else{value=Math.sin(value)}}else{if(D=="cos"){if(degreeRadians=="degree"){var C=(value%360);if(C<0){C=C+360}if(C==90){value=0}else{if(C==270){value=0}else{value=Math.cos(value/180*Math.PI)}}}else{var C=(value*180/Math.PI)%360;if(C<0){C=C+360}if((Math.abs(C-90)<1e-10)||(Math.abs(C-270)<1e-10)){value=0}else{value=Math.cos(value)}}}else{if(D=="tan"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.tan(value/180*Math.PI)}else{value=Math.tan(value)}}else{if(D=="log"){value=Math.log(value)/Math.LN10}else{if(D=="log2"){value=Math.log(value)/Math.LN2}else{if(D=="ln"){value=Math.log(value)}else{if(D=="sqrt"){value=Math.sqrt(value)}else{if(D=="pi"){value=Math.PI}else{if(D=="RND"){value=Math.random()}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}refresh()};
</script>
<style>
#sciout{padding:5px;border-top:1px solid #262626;border-left:1px solid #262626;border-right:2px outset #262626;border-bottom:2px outset #262626;background: #eeeeee;font-family:arial,helvetica,sans-serif;}#sciOutPut{font-size:18px;padding:3px;margin:2px;cursor:text;text-align:right;background-color:#B8C6A3;border:1px solid #87996b;border-radius: 3px;color:#000;}.scifunc{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;text-align:center;width:50px;height:25px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#185290;background-color:#C8D8E8;}.scifunc:active {background-color:#013f7d;color:#ffffff;}.scinm{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;padding: 5px 0px;text-align:center;width:50px;height:30px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#FFF;background-color:#262626;}.scinm:active {background-color:#aaaaaa;color:#000000;}.sciop{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;padding: 5px 0px;text-align:center;width:50px;height:30px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#262626;background-color:#ccc;}.sciop:active {background-color:#000000;color:#ffffff;}.scird{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;text-align:center;height:30px;margin:1px;border:1px solid #eeeeee;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:13px;color:#262626;}.scieq{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;padding: 5px 0px;text-align:center;width:50px;height:30px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#F00;background-color:#DCADB0;}.scieq:active {background-color:#ff0000;color:#ffffff;}#calfootnote {font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;text-align:right;}
</style>
<table><tr><td id="sciout"><div><div id="sciOutPut">0</div></div><div style="padding-top:3px;width:100%"><div><span onclick="r('sin')" class="scifunc">sin</span><span onclick="r('cos')" class="scifunc">cos</span><span onclick="r('tan')" class="scifunc">tan</span><span class="scird"><label for="scirdsettingd"><input id="scirdsettingd" type="radio" name="scirdsetting" value="deg" onClick="degreeRadians='degree';" checked>Deg</label><label for="scirdsettingr"><input id="scirdsettingr" type="radio" name="scirdsetting" value="rad" onClick="degreeRadians='radians';">Rad</label></span></div><div><span onclick="r('asin')" class="scifunc">sin<sup>-1</sup></span><span onclick="r('acos')" class="scifunc">cos<sup>-1</sup></span><span onclick="r('atan')" class="scifunc">tan<sup>-1</sup></span><span onclick="r('pi')" class="scifunc">&#960;</span><span onclick="r('e')" class="scifunc">e</span></div><div><span onclick="r('pow')" class="scifunc">x<sup>y</sup></span><span onclick="r('x3')" class="scifunc">x<sup>3</sup></span><span onclick="r('x2')" class="scifunc">x<sup>2</sup></span><span onclick="r('ex')" class="scifunc">e<sup>x</sup></span><span onclick="r('10x')" class="scifunc">10<sup>x</sup></span></div><div><span onclick="r('apow')" class="scifunc"><sup>y</sup>&#8730;x</span><span onclick="r('3x')" class="scifunc"><sup>3</sup>&#8730;x</span><span onclick="r('sqrt')" class="scifunc">&#8730;x</span><span onclick="r('ln')" class="scifunc">ln</span><span onclick="r('log')" class="scifunc">log</span></div><div><span onclick="r('(')" class="scifunc">(</span><span onclick="r(')')" class="scifunc">)</span><span onclick="r('1/x')" class="scifunc">1/x</span><span onclick="r('pc')" class="scifunc">%</span><span onclick="r('n!')" class="scifunc">n!</span></div></div><div style="padding-top:3px;"><div><span onclick="r(7)" class="scinm">7</span><span onclick="r(8)" class="scinm">8</span><span onclick="r(9)" class="scinm">9</span><span onclick="r('+')" class="sciop">+</span><span onclick="r('MS')" class="sciop">MS</span></div><div><span onclick="r(4)" class="scinm">4</span><span onclick="r(5)" class="scinm">5</span><span onclick="r(6)" class="scinm">6</span><span onclick="r('-')" class="sciop">&ndash;</span><span onclick="r('M+')" class="sciop">M+</span></div><div><span onclick="r(1)" class="scinm">1</span><span onclick="r(2)" class="scinm">2</span><span onclick="r(3)" class="scinm">3</span><span onclick="r('*')" class="sciop">&#215;</span><span onclick="r('M-')" class="sciop">M-</span></div><div><span onclick="r(0)" class="scinm">0</span><span onclick="r('.')" class="scinm">.</span><span onclick="r('EXP')" class="sciop">EXP</span><span onclick="r('/')" class="sciop">&#247;</span><span onclick="r('MR')" class="sciop">MR</span></div><div><span onclick="r('+/-')" class="sciop">&#177;</span><span onclick="r('RND')" class="sciop">RND</span><span onclick="r('C')" class="scieq">C</span><span onclick="r('=')" class="scieq">=</span><span onclick="r('MC')" class="sciop">MC</span></div></div></td></tr><tr><td id="calfootnote">powered by <a href="http://www.calculator.net">calculator.net</a></td></tr></table>
<!--END OF SCIENTIFIC CALCULATOR CODE-->

အစဥ္မေျပရင္ေအာ္ခဲ႔ဗ်ာ

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.orgSoft : Mb

UserCloud Download Link

Tusfiles Download Link

Mediafire1 Download LinkTitle : ဘေလာ့မွာ Calculatorေလးထားခ်င္ရင္
Description : 0 sin cos tan Deg Rad sin -1 cos -1 tan -1 π e x y x 3 x 2 e x 10 x y √x 3 √x √x ln log ( ) 1/x % n! 7 8 9 + MS 4 5 6 – M+ 1 2 3 × M- 0 ...
Rating : 5

Post a Comment

Download လုပ္ဖို႔ Link ကိုႏွိပ္ရင္ adf.ly or adfoc.us တစ္ခုခုကိုေရာက္မယ္.. ညာဘက္အေပၚေထာင့္နားမွာ 5/6 စကၠန္႔ေစာင့္ၿပီးရင္ SKIP AD သို႔မဟုတ္ Skip ကိုႏွိပ္ရပါမယ္.. ဒါဆိုရင္ ဖိုင္တင္ထားတဲ့လင့္ကိုေရာက္ပါၿပီ... အဆင္မေျပတာမ်ားအတြက္ Comment ေပးခဲ့ပါ.