Advertise Here !


တီထြင္ႏုုိင္ၿခင္း ဆိုုသည့္ စကားလံုုးမွာ ဖုုန္း ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၏ အၾကိဳက္ဆံုုး စကားလံုုးတစ္ခုုၿဖစ္ၿပီး၊ အသံုုးၿပဳသူမ်ားအေပၚ ပိုုမုုိ စြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အၿပိဳင္အဆိုုင္ ကိုု အသစ္အသစ္မ်ားဖန္တီးႏုုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလာၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုုနည္းတူ တီထြင္ဖန္တီးမႈသည္ ကူးဆက္တတ္ေသာ အရာတစ္ခုုၿဖစ္ၿပီး၊ ကုုမၺဏီ တစ္ခုုခုုမွ နည္းပညာအသစ္တစ္ခုု ကိုု ေတြ႕ရွိတီထြင္လိုုက္ဆိုုလွ်င္၊ ၄င္းနည္းပညာကိုု မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ အၿခား ကုုမၺဏီမ်ား ၏ ပစၥည္းမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရွိလာရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
ထိုု႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္အတြင္း အသစ္တီထြင္ထြက္ရွိလာေသာ နည္းပညာမ်ားကိုု ေလ့လာကာ၊ ၄င္းနည္းပညာမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုုး ႏွင့္ အေၿပာင္ေၿမာက္ဆံုုး နည္းပညာ ၅ ခုုအေၾကာင္းကိုု တင္ဆက္ေပးလုုိက္ပါတယ္။

Finger Print Scanner ႏွင့္ ပိုုမုုိအဆင့္အတန္းၿမင့္မားလာေသာ လံုုၿခံဳမႈစနစ္
ေနာက္ပိုုင္း ႏွစ္ကာလ မ်ားအတြင္း တိုုးတက္လာေသာ နည္းပညာအေၾကာင္းေၿပာလွ်င္ Finger Print Scanner စနစ္သည္ မပါမၿဖစ္ ပါရမယ့္ အရာတစ္ခုပါ။ Finger Print Scanner စနစ္ကိုု Motorola ဖုန္းမ်ားတြင္ စတင္ ေတြ့ရွိခဲ့ရျပီး Apple က iPhone 5s တြင္ ပိုမိုလြယ္ကူျပီး အသုံးဝင္သည့္ပံုစံျဖင့္ စတင္ထည့္သြင္းလာၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ နာမည္ၾကီး Android စနစ္သံုုးဖုုန္းမ်ားတြင္ ပါ ထည့္သြင္းလာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ Finger Print Scanner သည္ သာမန္ Feature တစ္ခုုသာ မဟုုတ္ပဲ၊ လူမႈ စနစ္အတြင္းရွိ ေငြေၾကး ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ Mobile Payment စနစ္ကိုုလည္း ပိုုမိုု ပီၿပင္လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုုအခါတြင္ Mobile Payment နည္းစနစ္မ်ားၿဖစ္ေသာ Apple Pay, Samsung Pay စသည့္ ဖုုန္းတြင္ပါဝင္ေသာ စနစ္မ်ားသည္ data လံုျခံုေရးကို Finger Print Scanner ကိုုအေၿခခံကာ အလုုပ္ၾကတာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသံုုးၿပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုုမိုုလံုုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစတာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။
finger1
Finger Print Scanner ကိုု ထည့္သြင္းလာရၿခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းေတာ့ ဖုုန္းမ်ားကိုု ပိုုမိုု လံုုၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Feature ပါဝင္လာေသာ iPhone 5s မွစတင္ကာေနာက္ပိုု္င္း Android ဖုုန္းမ်ားကိုု သင့္မွ လြဲၿပီး အၿခားမည္သူမွဖြင့္ႏုုိင္မွာမဟုုတ္ေတာ့တာေၾကာင့္ ဖုုန္းေပ်ာက္ၿခင္း၊ ခိုုးခံ ရၿခင္း စသည့္ အေၿခအေနတိုု႔ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရလွ်င္ေတာင္ သင့္ ဖုုန္းအတြင္းမွ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု မည္သိုု႔မွ်ထိခိုုင္ႏုုိင္မွာမဟုုတ္ပါဘူး။

အျမန္အားသြင္းစနစ္ ႏွင့္ ၾကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္းနည္းပညာ
အျမန္အားသြင္းစနစ္ နည္းပညာသည္ ဖုုန္းအမ်ိဳးမိ်ဳးတြင္ နည္းအမ်ိဳးမိ်ဳးၿဖင့္ ပါဝင္ေနခဲ့ၿပီၿဖစ္ၿပီး၊ ၄င္း နည္းပညာတြင္ေတာ့ Android စနစ္သံုုး ဖုုန္းမ်ားက ဦးေဆာင္ေနႏုုိင္တာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ Qualcomm ၏ Quick Charge အျမန္အားသြင္းစနစ္ နည္းပညာသည္လည္း ပိုုမိုုၾကီးမားလာေသာ ဖုုန္း Battery မ်ားကိုု ၊ လွ်င္လ်ွင္ၿမန္ၿမန္ႏွင့္ အားၿပည့္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္လည္း ကူညီေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။ Qualcomm ၏ Quick Charge အျမန္အားသြင္းစနစ္ နည္းပညာ သုံးထားေသာ Samsung ၏ ေနာက္ဆံုုးထြက္ဖုုန္း တစ္ခုုၿဖစ္ေသာ Galaxy S7 Series တြင္ဆိုုလွ်င္ 0% မွ 100% ဖုုန္းအားၿပည့္ေစရန္အတြက္ တစ္နာရီခြဲခန့္မွ်သာၾကာေတာ့မွာၿဖစ္ပါတယ္။
ၾကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္း စနစ္ကိုုဦးေဆာင္ထားနုုိင္သည္ မွာလည္း Samsung ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ Samsung ၏ Galaxy Series ဖုုန္းမ်ားတြင္ Wireless Charging စနစ္မ်ားပါဝင္လာတာေၾကာင့္၊ အားသြင္းက်ိဳးမ်ား ေၾကာင့္ၿဖစ္ရေသာ စိတ္ဒုုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝကာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာၿဖင့္ အားသြင္းႏုုိင္ၿပီၿဖစ္ပါသည္။
sku_397725_1


Super High Resolutions Display Screen
ယခုုေနာက္ပိုုင္း အဆင့္အတန္းၿမင့္မားေသာ Mobile ဖုုန္းမ်ားအတြင္းတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ Quad HD resolution မပါဝင္ေသာ ဖုုန္းမွာ iPhone တစ္ခုုတည္းသာရွိေတာ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ သုုိ႔ေသာ္ 750 x 1334 pixel resolution ပါရွိေသာ ၄.၇ လက္မအရြယ္ iPhone 6s ၏ Display မွာ လူအမ်ားစုုအတြက္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္စရာ တစ္ခုုၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း iPhone ၏ မ်က္ႏွာၿပင္ကိုု အနီးကပ္ၾကည့္ပါက အစက္အေပ်ာက္မ်ားကိုု ထင္ထင္ရွားရွားၿမင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး 1440 x 2560-pixel ပါဝင္သည့္ Quad HD Display ကိုုအသံုုးၿပဳထားသည့္ Galaxy S7, LG G5 ႏွင့္ HTC 10 တိုု႔တြင္ေတာ့ ၄င္း အစက္အေပ်ာက္မ်ားကိုု ရွာေတြ႕ဖိုု႔မွာ အင္မတန္မွ ခက္ခဲမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုုသိုု႔ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ Display စနစ္သည္၊ ပိုုမိုု အဆင့္အတန္းၿမင့္မားသည့္ Power အသံုုးၿပဳမႈႏွင့္ CPU/GPU စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္း လိုုအပ္ပါသည္။ Sony Xperia Z5 Premium ဖုန္းမွာဆိုလွ်င္ Quad HD Display ကိုေက်ာ္လြန္ကာ 4K resolution ျဖင့္ပင္ အသုံးျပဳႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္ ။
6d8c458d78423a87b9d3d416ec877496


Optical image stabilization၊ 4K Video ႏွင့္ Fast Focusing Feature မ်ားႏွင့္ တိုုးတက္လာသည့္ SmartPhone Camera မ်ား
လြန္ခဲ့ေသာ္ ၅ႏွစ္အတြင္း အလြန္အမင္းတုုိးတက္လာသည့္ နည္းပညာမ်ား စာရင္းတြင္ SmartPhone Camera မ်ားကိုုလည္း မၿဖစ္မေနထည့္သြင္းရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုုေနာက္ပိုုင္း Camera မ်ားတြင္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ ဆင္ဆာနည္းပညာ၊ ပိုုမိုု တိက်ေသာ မွန္ဘီလူး စနစ္၊ ႏွင့္ အၿခားပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာ ၃ ခုု လည္းပါဝင္လာပါေသးသည္။ ၄င္း နည္းပညာ အသစ္၃ ခုုမွာ Optical Image Stabilization စနစ္၊ 4K Video စနစ္ ႏွင့္ Fast Focusing Feature စနစ္တိုု႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္။
Optical Image Stabilization စနစ္သည္ တကုုတက ရွင္းၿပစရာလိုုေလာက္ေသာ နည္းပညာအသစ္တစ္ခုုမဟုုတ္ပါဘူး။ ၄င္းနည္းပညာ၏အေၿခခံသည္ Nokia ဖုုန္းမ်ားတြင္ စတင္ပါဝင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုုင္း High-End Android ဖုုန္းမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရွိႏုုိ္င္ပါေသးသည္။ Optical Image Stabilization စနစ္သည္ လက္မျငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည့္အခါ ဝါးထြက္သြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျပီး အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းမရေသာ အေၿခအေနတြင္ပင္ အေကာင္းဆံုုး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုု ေပးႏုုိ္င္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ 4K Video စနစ္သည္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ Video Quality စနစ္ကိုု အေထာက္အပံ့ေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး File Size သည္လည္း အလြန္ၾကီးမား မွာၿဖစ္ပါသည္။ Fast-Focusing နည္းပညာသည္ Galaxy S7 တြင္ Dual Pixel Feature အၿဖစ္ပါဝင္လာၿပီး ဓာတ္ပံုုရိုုက္ရာတြင္ ပိုုမိုု ေကာင္းမြန္ေသာ Focus ၿဖတ္ႏိုုင္စြမ္းကိုု ရရွိေစမွာၿဖစ္ပါတယ္။
nexus2cee_CfE-FmgWEAANAJB-1

Curved Displays Screen
ေကြးေနေသာ screen display မ်ားကို ယခုုေနာက္ပိုုင္း ဖုုန္းမ်ားတြင္ တၿဖည္းၿဖည္း အသံုုးၿပဳလာေသာ နည္းပညာတစ္ခုုၿဖစ္ပါသည္။ Samsung သည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားအနည္းငယ္ၿပဳလုုပ္ကာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ Galaxy S6 Edge တြင္ Curved Display စနစ္ကိုု စတင္ထည့္သြင္းအသံုုးၿပဳခဲ့ပါသည္။ ယခုုႏွစ္ Galaxy S7 Edge တြင္မူ ၄င္း Curved Display နည္းပညာကိုုပဲ ပိုုမိုု အဆင့္အတန္းၿမွင့္တင့္ကာ၊ ပိုုမိုု ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္မ်ားၿဖင့္ ထုုတ္လုုပ္လာခဲ့တာပါတယ္။
c425bbfe461ed54f6671bd4403cda51b
အသံုုးၿပဳသူမ်ား၏ လက္တြင္ ပတ္ႏုုိင္ေလာက္သည္အထိ ေကြးေသာ Display ၿဖင့္ ဖုုန္းမ်ားကိုု မထုုတ္လုုပ္ႏုုိင္ၾကေသးေသာ္လည္း၊ ၄င္းနည္းပညာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ကုုမၺဏီ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခင္အခိ်န္အတြင္းမွာပဲ အၿပည့္အဝေကြးႏုုိင္ဆန္႔ႏုုိင္တဲ့ Display ပါဝင္ေသာ ဖုုန္းမ်ားကိုု ရရွိေတာ့မွာ မလြဲမေသပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ref - myanmarithub.com
အဆင္ေျပပါေစ..
-
Axact

MaungPauk

ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ.

Post A Comment:

0 comments:

အပမ္းမႀကီးရင္ ေၾကာ္ျငာေလးေတြ ႏွိပ္ခဲ့ေစခ်င္ပါတယ္..